sipka

Slovenská republika

 

Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)

 

Spoločnosť Linde Material Handling Slovenská republika s.r.o., (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)  informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES  (ďalej len „nariadenie GDPR“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako „zákon o ochrane osobných údajov“) oznámením nižšie uvedených informácií.


1.    Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
 

Prevádzkovateľ: Linde Material Handling Slovenská republika s.r.o., so sídlom Nozdrkovce 1798, 911 04 Trenčín, IČO: 31444806.

Kontaktné údaje: email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: +421 32 7460914

Zodpovedná osoba: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


2.    Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:


Uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy, nájomnej zmluvy, zmluvy o službách a predzmluvné vzťahy

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Poskytnutie a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzatvorenie zmluvy. Dotknutá osoba je povinná na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy osobné údaje poskytnúť, bez týchto údajov nie je možné predmetnú zmluvu uzatvoriť. Rozsah spracúvaných osobných údajov je vymedzený údajmi nevyhnutnými k uzatvoreniu a plneniu zmluvy, najmä: meno, priezvisko, adresa a kontaktné údaje zákazníka.


Účtovné a daňové účely - splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúcej z platnej legislatívy, osobitných predpisov alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods.1 písm. c) nariadenia GDPR – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa. Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Rozsah spracúvaných osobných údajov stanovuje osobitný predpis.

 

Monitorovanie platobnej disciplíny zákazníkov

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov.

Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je sledovanie a vyhodnocovanie platobnej disciplíny zákazníkov pre potreby finančného rozhodovania a podpory riadenia. Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko a adresa zákazníka.

 

Vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods.1 písm. a) nariadenia GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila, príp. písomne na adresu Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Rozsah spracúvaných osobných údajov je vymedzený údajmi uvedenými v životopise/CV a v sprievodných dokumentoch.

 

Zasielanie marketingových správ a ponúk

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods.1 písm. f) nariadenia GDPR - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je informovať svojich zákazníkov prostredníctvom marketingových správ o novinkách, výhodných ponukách a prebiehajúcich akciách. Spracúvaným osobným údajom je e‑mailová adresa dotknutej osoby. Z odberu newslettra je možné kedykoľvek sa odhlásiť spôsobom uvedeným na každom newslettri, resp. prostredníctvom kontaktnej e‑mailovej adresy Prevádzkovateľa, prípadne poštou na adrese Prevádzkovateľa.

 

Zasielanie marketingových správ a ponúk formou newslettru potencionálnym zákazníkom prebieha až po získaní súhlasu dotknutej osoby. Spracúvaným osobným údajom je e‑mailová adresa dotknutej osoby.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods.1 písm. a) nariadenia GDPR- dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila, príp. písomne na adresu Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.


3.    Kto má prístup k osobným údajom
 

K osobným údajom majú prístup oprávnení zamestnanci Prevádzkovateľa a zmluvní partneri Prevádzkovateľa.
Medzi zmluvných partnerov Prevádzkovateľa patria:

-       spoločnosť v rámci skupiny: KION Information Management Services Gmbh, Thea-Rasche-Strasse 8, 60549 Frankfurt am Main, SRN;

-       externí dodávatelia v rámci účtovných služieb;

-       kuriérske a prepravné spoločnosti, ktoré zabezpečujú dodávku tovaru;

-       spoločnosť poskytujúca služby sledovania a vyhodnocovania kredibility obchodných partnerov;

-       spoločnosť poskytujúca služby v oblasti vymáhania pohľadávok;

-       poskytovatelia IT služieb za účelom správy informačných systémov.

Bližšie informácie na vyžiadanie.


V prípade zmluvných sprostredkovateľov, externých dodávateľov a poskytovateľov služieb Prevádzkovateľ uplatňuje primerané právne záruky, ako aj vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi.


4.    Doba uchovávania osobných údajov 
 

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu:

-       trvania zmluvného vzťahu a po dobu trvania premlčacej doby súvisiaceho nároku, doba určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej zmluvy (napr. podľa § 599 ods. 1 Občianskeho zákonníka si môže kupujúci uplatniť práva zo zodpovednosti za vady na súde v lehote do 24 mesiacov od prevzatia tovaru – uchovávanie osobných údajov je teda potrebné pre identifikáciu zmluvnej strany);

-       na ktorú bol poskytnutý súhlas dotknutej osoby (doba uchovávania osobných údajov v evidencii uchádzačov o zamestnanie je 2 roky od poskytnutia súhlasu dotknutou osobou), príp. do odvolania súhlasu dotknutou osobou;

-       stanovenú osobitnými predpismi;

-       splnenia účelu spracúvania osobných údajov;

-       trvania oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.

 

5.    Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

-       požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby;

-       na opravu osobných údajov;

-       na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov;

-       namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov;

-       kedykoľvek svoj súhlas odvolať, ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby;

-       podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.

 

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo písomne na poštovú adresu Prevádzkovateľa Linde Material Handling Slovenská republika s.r.o., Nozdrkovce 1798, 911 04 Trenčín. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.